Friday, June 5, 2009

Đơn xin gia nhập Toán Quốc Quân Kỳ Việt Nam Cộng Hòa


Hội Bảo Tồn Truyền Thống Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Republic of Vietnam Armed Forces Preservation Association
Đơn xin gia nhập Toán Quốc Quân Kỳ Việt Nam Cộng Hòa
(Membership Application for The Republic Of Vietnam Color Guard) Please Print

Họ và tên/Name__________________________________________________

Địa chỉ /Address________________________________________________

Thành Phố/City __________ Tiều Bang/State ________ZipCode_______

Điện Thoại /Telephone. Home:_____________Office:________________

Cell Phone ____________________________________________________

Đia chỉ Email:_________________________________________________

Tốt nghiệp khóa/Class________Ngày ra trường /Date ____________

Chi tiết cần ghi thêm / additional information _______________

Có thể viết thêm trang giấy kèm theo / additional paper if needed.

- Individual member ( cá nhân)
- Hội Viên hiện thời (Current Member)____Hội Viên mới (New member)____
- $25.00 (1 năm) - $70.00 (3 năm)
- Hội viên suốt đời -Life member tuổi 49 - $250.00 / 50-55-$225.00
56-60-$200.00/ 61-65-$175.00 / 66 &up 150.00 _________________________

Donation: $_____cho Hội Bảo Tồn Truyền Thống Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Qũy điều hành (General fund)________Học bổng (Scholarship fund)_______

Thương binh ( Disabled veterans)_____________________________________

Ngày (Date)________ Tháng (Month)________ Năm (Year)_________

Ký tên / Signature ________________________________________________

Xin gởi đơn và check hoặc money order về:
(Đính kèm giấy tờ, hình ảnh nếu có)

Hòa Phạm

Hội Bảo Tồn Truyền Thống Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Post Office Box 7973
Torrance, CA 90504 USA


Fax 425-963-8116 - E-mail: hoavanpham@yahoo.com
Online Application download at: http://CoVangTungBay.BlogSpot.com
For Official use only: Membership Director Approval Signature
__________________________Hồ Sơ Lưu / _________________

Membership number: ____________________________________

No comments: